Vergi Sirküleri 2023/05 – Katma Değer Vergisi Genel

KONU: Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 46) 01/04/2023 Tarihli Ve 32150 Sayılı Resmi Gazete ’de Yayımlandı.

Tebliğ ile,

 • Kdv Tevkifatı,
 • Tam tasdik sözleşmesi bulunan mükelleflerin tevkifata tabi işlemlerinden kaynaklanan nakden ve mahsuben iade alacaklarının YMM raporu ile yerine getirilebilmesi,
 • Kdv İade Talebinde Bulunulabilecek Asgari Tutar,
 • Özel Esaslar
 • 2023 Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) şampiyonlar ligi finali müsabakası kapsamında yapılacak teslim ve hizmetlerde istisnasına
 • Hasılat Esaslı Vergilendirmeilişkin düzenlemeler yapılmıştır.

Buna göre;

KDV Tevkifatına İlişkin Düzenlemeler;

 • Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin Kısmi Tevkifatın Mahiyeti ve Tevkifat Uygulayacak Alıcılar (I/C-2.1.3.1.) bölümünde yapılan düzenlemeyle, mücbir sebep kapsamında olan alıcı mükelleflerin istemeleri durumunda idareye başvuru yaparak mücbir sebep kapsamında çıkabilecekler ve genel hükümler çerçevesinde Kdv tevkifatına tabi olabilecekler.
 • Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin KDV tevkifatı uygulanacak işlemlerden İş Gücü Temin Hizmetlerinin kapsamına ait bölümünde (I/C-2.1.3.2.5.2.) yapılan düzenlemeyle, “PTT A.Ş.nin posta işlerinin yerine getirilmesine yönelik olarak; gönderilerin toplanması, yüklenmesi, ayrımı, sevki ve işlenmesi, gönderilerin adresten kabulü, ambalajlanması, ölçüm, tartım ve kayıt işlemleri, dağıtılacak tüm kayıtlı/kayıtsız gönderilerin grup/cihet ayrımı, dağıtım araçlarına yüklenmesi ve boşaltılması, gönderilerin dağıtım ve teslimi, tahsilatlı gönderilerin ücretlerinin tahsili, tahsil edilen ücretlerin İdareye teslimi, teslim edilen veya edilemeyen gönderilerin dağıtım alanında veya işyerinde düşüm işlemleri ve benzeri şekillerdeki hizmet alımları bu bölüm kapsamında 9/10 oranında tevkifata tabi tutulmuştur.

Tam Tasdik Sözleşmesi Bulunan Mükelleflerin Hizmet Nitelikli Tevkifata Tabi İşlemlerinden Kaynaklanan Nakden ve Mahsuben İade Alacaklarının YMM Raporu ile Yerine Getirilebilmesine İlişkin Düzenlemeler

Bilindiği üzere;

Tebliğin (I/C-2.1.3.) bölümü kapsamında kısmi tevkifat uygulanan;

 • Temizlik, bahçe ve çevre bakım hizmetleri,
 • Makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil, bakım ve onarım hizmetleri,
 • Her türlü yemek servisi ve organizasyon hizmetleri,
 • Etüt, plan-proje, danışmanlık, denetim ve benzeri hizmetler,
 • Fason olarak yaptırılan tekstil ve konfeksiyon işleri ile fason ayakkabı ve çanta dikim işleri ve fason işlerle ilgili aracılık hizmetleri,
 • Yapı denetim hizmeti,
 • Taşımacılık hizmetleri,
 • Her türlü baskı ve basım hizmeti,
 • Ticari reklam hizmetleri,
 • İşgücü temin hizmeti,
 • Turistik mağazalara verilen müşteri bulma/götürme hizmeti,

ile ilgili KDV iade alacaklarının mahsubunu isteyen mükelleflerin 10.000 TL’yi aşmayan mahsup talepleri vergi inceleme raporu, YMM raporu ve teminat aranılmaksızın yerine getirilmekte; 10.000 TL ve üzerindeki mahsuben iade talepleri ise vergi inceleme raporu ile yerine getirilmekteydi

 • Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin Tevkifata Tabi İşlemlerde Mahsuben KDV İadesi Taleplerine ilişkin (I/C-2.1.5.2.1.) bölümünde yapılan değişiklik ile, mükellefin iade hakkı doğuran işlemi yaptığı yılda süresinde düzenlenmiş tam tasdik sözleşmesinin bulunması halinde, mahsuben iade talepleri YMM raporu ile yerine getirilebilir.
 • Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin Tevkifata Tabi İşlemlerde Nakden KDV İadesi Taleplerine ilişkin (I/C-2.1.5.2.2.) bölümünde yapılan düzenlemeyle, mükellefin iade hakkı doğuran işlemi yaptığı yılda süresinde düzenlenmiş tam tasdik sözleşmesinin bulunması halinde, nakden iade talepleri YMM raporu ile yerine getirilebilir veya iade talebinin tamamı kadar verilmiş teminat, YMM raporu ile çözülebilir.

Kdv İade Talebinde Bulunulabilecek Asgari Tutara İlişkin Düzenleme;

 • 27/1/2023 tarihli ve 6775 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 1/2/2023 tarihinden itibaren yapılan işlemlere uygulanmak üzere mükelleflerin iade hakkı doğuran işlemlerine ilişkin olarak iade talebinde bulunabilecekleri asgari tutar 2.000 TL olarak belirlenmişti. Belirlenen bu tutarın mükelleflerin iade talep ettiği tutardan düşülmesi söz konusu değildir. Bu kapsamda Bu tebliğin 6. Maddesiyle Kdv Genel uygulama tebliğine (IV/A-1.7.) numaralı yeni bir bölüm eklenerek buna ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

Özel Esaslara İlişkin Düzenlemeler;

 • Bu tebliğin 7. Maddesiyle Kdv genel uygulama tebliğinin Özel esaslar kapsamında Haklarında Sahte Belge Kullanma Tespiti Bulunanlara ilişkin yapılan düzenlemeyle, Sahte belge kullanılmasına yönelik olumsuz tespit bulunan dönemi kapsayan takvim yılında süresinde düzenlenmiş tam tasdik sözleşmesi bulunan mükelleflerin, sahte olduğu tespit edilen belgelerde yer alan alım tutarının, aynı dönemdeki toplam alımlarının %5’ini geçmemesi halinde, bu mükellefler sahte belge kullanma tespiti gerekçesiyle özel esaslar kapsamına alınmazlar. Şu kadar ki, bu durumun 213 sayılı Kanunun 370 inci maddesinin (b) fıkrası kapsamındaki ön tespitler için yapılacak izaha davet ve buna bağlı olarak uygulanacak özel esaslar uygulamasına etkisi olmayacaktır.
 • Bu tebliğin 8. Maddesiyle Kdv genel uygulama tebliğinin Özel esaslar kapsamında Haklarında Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Kullanma Tespiti Bulunanlara ilişkin yapılan düzenlemeyle, Muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanılmasına yönelik olumsuz tespit bulunan dönemi kapsayan takvim yılında süresinde düzenlenmiş tam tasdik sözleşmesi bulunan mükelleflerin, yanıltıcı olduğu tespit edilen belgelerde yer alan alım tutarının, aynı dönemdeki toplam alımlarının %5’ini geçmemesi halinde, bu mükellefler muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanma tespiti gerekçesiyle özel esaslar kapsamına alınmazlar. Şu kadar ki, bu durumun 213 sayılı Kanunun 370 inci maddesinin (b) fıkrası kapsamındaki ön tespitler için yapılacak izaha davet ve buna bağlı olarak uygulanacak özel esaslar uygulamasına etkisi olmayacaktır.
 • Bu tebliğin 9. Maddesiyle Kdv Genel Uygulama Tebliğinin (IV/E-16.) bölümü eklenerek 9/3/2023 Tarihli ve 7440 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Kapsamında KDV Artırımında Bulunanların Özel Esaslar Karşısındaki Durumuna yönelik açıklamalar yapılmıştır.

2023 Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) Şampiyonlar Ligi Finali Müsabakası Kapsamında Yapılacak Teslim ve Hizmetlerde İstisna Düzenlemesi

 • Bu Tebliğin 5 inci maddesi ile Aynı Tebliğin (II/E-10.) bölümünün başlığında yer alan “2019 UEFA Süper Kupa ve 2021 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali Müsabakaları” ibaresi “2023 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali Müsabakası” olarak, aynı bölümün birinci paragrafında yer alan “2019 Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) Süper Kupa Finali ve 2021 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali müsabakalarına” ibaresi “2023 Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) Şampiyonlar Ligi Finali müsabakasına” olarak değiştirilmiştir.

Hasılat Esaslı Vergilendirme

Bu tebliğin 10. Maddesi ile Kdv Genel uygulama tebliğinin Hasılat esaslı vergilendirmenin uygula kapsamına alınanlara ilişkin (V/A-2.5.) bölümde yapılan düzenlemeyle,

 • 27/1/2023 tarihli ve 6775 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 6/2/2019 tarihli ve 718 sayılı Cumhurbaşkanı Kararında yapılan değişiklik ile şehir içi yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunan ve bu faaliyetlerinden kaynaklanan hasılatlarının tamamını elektronik ücret toplama sistemleri aracılığıyla elde eden dolmuş işletmelerinin (belediyeler ile doğrudan veya dolaylı olarak sermayesinin %51 veya daha fazlası belediyelere ait şirketler hariç), münhasıran il sınırları içinde yapmış oldukları toplu taşıma faaliyetlerine ilişkin 3065 sayılı Kanunun 38 inci maddesinde yer alan hasılat esaslı vergilendirme usulüne göre hasılatlarına uygulayacakları vergi oranı %1,5 olarak belirlenmiş olup bu düzenleme 1/2/2023 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir

Söz konusu Tebliğe aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

Bilgilerinize Sunulur.

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 46) için tıklayınız.