Kişisel Verilerin Korunması ve Veri Gizlilik Bildirimi

Ventera Danışmanlık ve Teknoloji Anonim Şirketi (“Şirket”) olarak, kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanmasına önem veriyoruz. Kişisel verileriniz Şirket tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVKK”) yer alan temel ilkelere ve kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak işlenmekte, muhafaza edilmekte ve korunmaktadır. Bu amaçla, verilerin korunması için her türlü önlemi alan ve azami hassasiyet gösteren bir şirket olarak, kişisel verilerinizin işlenmesi hususunda sizleri bilgilendirmek isteriz.

 

 1. Kişisel Verileri İşleme İlkelerimiz

Kişisel verileriniz tarafımızca aşağıdaki ilkeler ışığında işlenmektedir:

 1. a)Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,
  b) Doğru ve gerektiğinde güncel olma,
  c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,
  ç) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,
  d) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.

 

 1. Aydınlatma Yükümlülüğü

KVKK Madde 10, verileri işlenen ilgili kişilerin bu hususta onayları alınırken veri sorumluları tarafından aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesini aramaktadır. İlgili madde kapsamında “veri sorumlusu” sıfatını haiz Şirket, işbu Aydınlatma Metni ile “ilgili kişileri”:

 1. veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği,
 2. kişisel verilerin hangi amaçlarla işlendiği,
 3. işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,
 4. kişisel verilerin toplanmasının yöntem ve hukuki sebepleri,
 5. ilgili kişinin KVKK Madde 11 uyarınca veri sorumlusuna yöneltebileceği hakları

konusunda bilgilendirerek aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmektedir.

 

 1. Veri Sorumlusunun Kimliği

KVKK Madde 3/1 (ı) bendi uyarınca, veri sorumlusu ‘Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiler’ olarak tanımlamaktadır. Bu bağlamda, Şirket veri sorumlusu sıfatını taşımakta olup kişisel verilerinizle ilgili olarak Şirket ile iletişime geçilebilmesi amacıyla Şirket’e ait bilgiler aşağıda paylaşılmaktadır:

Ventera Danışmanlık ve Teknoloji Anonim Şirketi

Adres                                     : Sahrayıcedit Mah.Halk Sk. Sıddıklar İş Merk.No:52/4 Kadıköy

E-posta adresi                       : info@venterapartners.com

Telefon                                  : 0(216) 475 73 37

 

 1. İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz, ancak açık rızanız ya da aşağıda belirtilen hukuka uygunluk hallerinden birinin varlığı halinde işlenmektedir.

 1. Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
 2. Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
 3. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
 4. Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
 5. İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
 6. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
 7. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

KVKK’nın 6. maddesi kapsamında özel nitelikli sayılan ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inanç, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilecektir. Bununla birlikte sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel veriler, kural olarak ancak ilgili kişinin açık rızasıyla işlenmektedir.

 

İşbu doğrultuda internet üzerinden gerçekleştirilen online satışlar ve online sisteme üyelik işlemleri bakımından Şirket tarafından mal/hizmet satış ve satış sonrası destek işlemleri,  online sistemlerin kullanılabilmesi, talep ve şikayetlerin takibi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, 5651 Sayılı Kanun’dan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve yasal takiplerin ve hukuki süreçlerin yürütülmesi için kimlik, iletişim, lokasyon, işlem güvenliği ve müşteri işlem verileri gibi kişisel veriler işlenebilmektedir. Söz konusu kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızasının gerekmesi halinde açık rıza dâhilinde; KVKK kapsamında açık rıza alınmasına gerek bulunmayan hallerde ise 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili sair mevzuattan kaynaklanan yükümlülükler ve Şirket’in mal/hizmet alım-satım ve satış sonrası destek faaliyetlerinin yerine getirilebilmesi için akdedilen sözleşmelerin ifası amacıyla işlenebilmektedir.

 

 1. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz, yukarıda sıralanan amaçlar kapsamında ve Şirket’in hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi için gerekli olan hallerde yurt içindeki yetkili kamu kurum ve kuruluşları, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, ortaklarımız ve iştiraklerimiz ile paylaşılabilmektedir.

Kişisel verilerinizin paylaşılmasında, KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde yer alan düzenlemelere uyulmakta ve paylaşma süreci boyunca ve sonrasında veri güvenliğinin sağlanması için her türlü teknik ve idari tedbir alınmaktadır.

KVKK’nın 8. maddesi uyarınca, kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası veya yukarıda ‘İşleme Amaçları’ başlıklı 2. maddede belirtilen hallerden birinin bulunması halinde açık rıza aranmaksızın aktarılabilecektir.

KVKK’nın 9. maddesi uyarınca ise, kişisel verilerin yurtdışına aktarılması için yukarıdakilerin yanı sıra kişisel verilerin aktarılacağı yabancı ülkede yeterli koruma bulunması gerekmektedir. Yeterli korumanın bulunduğu ülkeler ise Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenmektedir.

Bu kapsamda, kişisel verileriniz e-posta hizmetinin sağlanması kapsamında yurt dışına aktarılabilmektedir Bu kişisel verilerin, yurt dışına aktarımı bakımından kural olarak açık rıza alınmakta; KVKK’da öngörülen veri aktarım şartlarının varlığı halinde ise anılan kişisel veriler açık rıza aranmaksızın yurt dışına aktarılmaktadır.

 

 1. İlgili Kişinin Hakları

İlgili kişi olarak, tarafımıza başvurarak kendinizle ilgili;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK Madde 7 çerçevesinde kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltildiğinin veya KVKK Madde 7 kapsamında kişisel verilerin silindiğinin ve yok edildiğinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahip olduğunuzu bildiririz.

Haklarınıza ve KVKK’nın uygulanmasına ilişkin diğer taleplerinizi yazılı olarak veya Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemlerle tarafımıza iletmeniz mümkündür.

Şirket, bu kapsamdaki taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kurul tarafından belirlenecek tarifedeki ücret alınabilecektir.

 

 1. Nasıl Koruyoruz?

Şirket tarafından toplanan ve işlenen kişisel verilerin korunması, yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve işbirliği içinde olunan gerçek ve tüzel kişilerin mağdur olmaması için Şirketimiz tarafından gerekli bütün teknik ve idari tedbirler alınmaktadır.

Şirket faaliyetlerinde kullanılan yazılımların standartlara uygun olması, çalışılan üçüncü kişilerin özenle seçilmesi, çalışanların sınırları belirli bir şekilde yetkilendirilmesi, çalışanların bu yönde eğitim alması, kişisel verilerin korunması adına Şirket içi politikaların yürürlüğe konulmasına üst düzeyde önem verilmektedir.

 
 

Neden Ventera?

80

17

30

12

Ventera ile tanışmaya hazır mısınız?

Uzman kadromuz ve bilgi birikimimizle size yardımcı olmak için buradayız.