fbpx

2023 Yılında Uygulanacak Vergi ve Sosyal Güvenlik Parametreleri

 1. Asgari Ücret:
ÜCRET (TL), 1/1/2023-31/12/2023Asgari Ücret
Aylık Brüt Tutar10.008,00
SGK Primi İşçi Hissesi (%14)-1.401,12
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Hissesi (%1)-100,08
İstisna/İndirim Öncesi Gelir Vergisi Matrahı8.506,80
Asgari Ücret Vergi İstisnası-8.506,80
Gelir Vergisi Matrahı0,00
Gelir Vergisi (%15-%40)0,00
Damga Vergisi (binde 7,59)0,00
Kesintiler Toplamı-1.501,20
Net Ödenecek Tutar8.506,80
İşveren SGK Primi (%15,5) “*”1.551,24
İşsizlik Sigortası Primi (%2)200,16
İşverene Toplam Maliyet11.759,40

*” İşveren SGK primi oranı %20,5 olmakla birlikte 5510 sayılı yasa kapsamında sosyal sigorta priminde 5 puanlık işveren desteği nedeniyle, ödeme yükümlülüklerini süresinde yerine getiren işverenin maliyeti dikkate alınmıştır.

 • Gelir Vergisi Dilimleri:

  2023 yılında ücret gelirlerine uygulanacak gelir vergisi tarifesi

Gelir DilimiVergi Oranı
70.000 TL’ye kadar15%
150.000 TL’nin 70.000 TL’si için 10.500 TL, fazlası20%
550.000 TL’nin 150.000 TL’si için 26.500 TL, fazlası27%
1.900.000 TL’nin 550.000 TL’si için 134.500 TL, fazlası35%
1.900.000 TL’den fazlasının 1.900.000 TL’si için 607.000 TL, fazlası40%

2023 yılında ücret dışındaki gelirlere uygulanacak gelir vergisi tarifesi

Gelir DilimiVergi Oranı
70.000 TL’ye kadar15%
150.000 TL’nin 70.000 TL’si için 10.500 TL, fazlası20%
370.000 TL’nin 150.000 TL’si için 26.500 TL, fazlası27%
1.900.000 TL’nin 370.000 TL’si için 85.900 TL, fazlası35%
1.900.000 TL’den fazlasının 1.900.000 TL’si için 621.400 TL, fazlası40%
 • SGK Prim Tavan/ Tabanı:
 Alt SınırÜst Sınır
SGK Primine Esas Günlük Kazanç333,602.502,00
SGK Primine Esas Aylık Kazanç10.008,0075.060,00
 • İşyerinde veya müştemilatında yemek verilmeyen durumlarda çalışılan günlere ait bir günlük yemek bedeline ilişkin istisna tutarı 110 TL,
 • İşverenlerce hizmet erbabının işyerine gidip gelmesi için sağlanan menfaatlere ilişkin günlük istisna tutarı (buna ilişkin ödemenin toplu taşıma kartı, bileti veya bu amaçla kullanılan ödeme araçlarının temini şeklinde yapılması şarttır) 56 TL,
 • 2023 yılında fatura düzenleme sınırı ve doğrudan gider yazılabilecek demirbaşlardaki sınır 4.400 TL,
 • Mesken kira gelirleri için uygulanan istisna tutarı TL (Bu istisnadan; ticari, zirai veya mesleki kazancını yıllık beyanname ile bildirmek mecburiyetinde olanlar ile ücret, menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlarının gayri safi tutarları toplamı 550.000 TL’yi geçenler yararlanamayacaktır.) 21.000 TL,
 • Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 80 inci maddesinde yer alan değer artışı kazançlarına ilişkin istisna tutarı 55.000 TL,
 • Gelir Vergisi Kanunu’nun 82 nci maddesinde yer alan arızi kazançlara ilişkin istisna tutarı 129.000 TL,
 •  Gelir Vergisi Kanunu’nun 86 ncı maddesinde yer alan tevkifata ve istisnaya konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarına ilişkin beyanname verme sınırı 8.400 TL,
 •  İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde, bu işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarının iade konusu yapılamayacak kısmıyla ilgili olarak geçerli olan sınır 57.300 TL,
 •  Kiralama yoluyla edinilen binek otomobillerinin vergi açısından gider kabul edilebilecek aylık sınır 17.000 TL,
 •  Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere, binek otomobillerinin iktisabına ilişkin özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi toplamının gider olarak dikkate alınabilecek en fazla tutar 440.000 TL (KDV/ÖTV Giderleşmişse İlk İktisap Bedeli),
 •  Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere, özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi hariç ilk iktisap bedeli (500.000 TL), söz konusu vergilerin maliyet bedeline eklendiği veya binek otomobilin ikinci el olarak iktisap edildiği hallerde, amortismana tabi tutarı 950.000 TL’yi aşan binek otomobillerinin her birine ilişkin ayrılan amortismanın en fazla bu tutarlara isabet eden kısmı gider yazılabilir. Bu hükmün uygulanmasında binek otomobilin iktisap edildiği tarihte yürürlükte olan tutar dikkate alınır,
 • İnternet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden yapılan satış hasılatı istisnası tutarı 700.000 TL,
 • Yapılan protestoya veya yazı ile bir defadan fazla istenilmesine rağmen borçlu tarafından ödenmemiş bulunan şüpheli alacak yazılabilecek alacaklarda sınır 8.900 TL,
 • Tarhiyat sonrası uzlaşmaya konu edilebilecek usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında sınır 15.000 TL ve üzeri,
 •  376 ncı maddedeki indirim oranının % 50 artırımlı uygulanacağı usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında sınır 15.000 TL ve altı,
 •  Değerleri Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu’nun 10 uncu maddeye göre belirlenen menkul ve gayrimenkul mallardan evlatlıklar da dahil olmak üzere füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde istisna tutarı 1.015.747 TL,
 •  Değerleri Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu’nun 10 uncu maddeye göre belirlenen menkul ve gayrimenkul mallardan füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinin istisna tutarı 2.032.742 TL,
 •  İvazsız suretle meydana gelen intikallerde istisna tutarı 23.387 TL,
 •  Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyelerde        23.387 TL,
 •  Veraset ve İntikal Vergisi Oranları;
MatrahVeraset Yoluyla İntikallerde (Verginin Oranı %)İvazsız İntikallerde (Verginin Oranı %)
İlk 1.100.000 TL için110
Sonra gelen 2.600.000 TL için315
Sonra gelen 5.500.000 TL için520
Sonra gelen 10.900.000 TL için725
Matrahın 20.100.000 TL’yi aşan bölümü için1030