fbpx

2022 Yılında Uygulanacak Vergi ve Sosyal Güvenlik Parametreleri

  1. Asgari Ücret
ÜCRET (TL) 1/1/2022-31/12/2022Asgari Ücret
Aylık Brüt Tutar5.004,00
SGK Primi İşçi Hissesi (%14)-700,56
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Hissesi (%1)-50,04
İstisna/İndirim Öncesi Gelir Vergisi Matrahı4.253,40
Asgari Ücret Vergi İstisnası-4.253,40
Gelir Vergisi Matrahı 0,00
Gelir Vergisi (%15-%40)0,00
Damga Vergisi (binde 7,59) 0,00
Kesintiler Toplamı-750,60
Net Ödenecek Tutar4.253,40

İşveren SGK Primi (%15,5) “*”
775,62
İşsizlik Sigortası Primi (%2)100,08
İşverene Toplam Maliyet5.879,70

“*” İşveren SGK primi oranı %20,5 olmakla birlikte 5510 sayılı yasa kapsamında sosyal sigorta priminde 5 puanlık işveren desteği nedeniyle, ödeme yükümlülüklerini süresinde yerine getiren işverenin maliyeti dikkate alınmıştır.

2. Gelir Vergisi Dilimleri

2022 yılında ücret gelirlerine uygulanacak gelir vergisi tarifesi:

Gelir dilimiVergi oranı
32.000 TL’ye kadar15%
70.000 TL’nin 32.000 TL’si için 4.800 TL, fazlası20%
250.000 TL’nin 70.000 TL’si için 12.400 TL, fazlası27%
880.000 TL’nin 250.000 TL’si için 61.000 TL, fazlası35%
880.000 TL’den fazlasının 880.000 TL’si için 281.500 TL, fazlası40%

2022 yılında ücret dışındaki gelirlere uygulanacak gelir vergisi tarifesi:

Gelir dilimiVergi oranı
32.000 TL’ye kadar15%
70.000 TL’nin 32.000 TL’si için 4.800 TL, fazlası20%
170.000 TL’nin 70.000 TL’si için 12.400 TL, fazlası27%
880.000 TL’nin 170.000 TL’si için 39.400 TL, fazlası 35%
880.000 TL’den fazlasının 880.000 TL’si için 287.900 TL, fazlası40%

3. SGK Prim Tavan/Taban

 Alt Sınır (TL)Üst Sınır (TL)
SGK Primine Esas Günlük Kazanç166,801.251,00
SGK Primine Esas Aylık Kazanç5.004,0037.530,00
4.İşverenlerce işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı,  (Söz konusu tutar % 8 KDV ile birlikte 36,72 TL olmaktadır)34 TL
5.2022 yılında fatura düzenleme sınırı ve doğrudan gider yazılabilecek demirbaşlardaki sınır TL2.000 TL
6.Mesken kira gelirleri için uygulanan istisna tutarı TL (Bu istisnadan; ticari, zirai veya mesleki kazancını yıllık beyanname ile bildirmek mecburiyetinde olanlar ile  ücret, menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlarının gayri safi tutarları toplamı 250.000 TL yi geçenler yararlanamayacaktır.)9.500 TL
7.Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 80 inci maddesinde yer alan değer artışı kazançlarına ilişkin istisna tutarı TL25.000 TL
8.Gelir Vergisi Kanununun 82 nci maddesinde yer alan arızi kazançlara ilişkin istisna tutarı TL58.000 TL
9.Gelir Vergisi Kanununun 86 ncı maddesinde yer alan tevkifata ve istisnaya konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarına ilişkin beyanname verme sınırı TL3.800 TL
10.İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde, bu işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarının iade konusu yapılamayacak kısmıyla ilgili olarak geçerli olan sınır TL25.700 TL
11.Kiralama yoluyla edinilen binek otomobillerinin vergi açısından gider kabul edilebilecek aylık sınır TL8.000 TL
12.Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere, binek otomobillerinin iktisabına ilişkin özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi toplamının gider olarak dikkate alınabilecek en fazla tutar TL200.000 TL
  KDV/ÖTV Giderleşmişse İlk İktisap BedeliDiğer Durumlarda
13.Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere, özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi hariç ilk iktisap bedeli yandaki tutar, söz konusu vergilerin maliyet bedeline eklendiği veya binek otomobilin ikinci el olarak iktisap edildiği hallerde, amortismana tabi tutarı yanda belirtilen Türk lirasını aşan binek otomobillerinin her birine ilişkin ayrılan amortismanın en fazla bu tutarlara isabet eden kısmı gider yazılabilir. Bu hükmün uygulanmasında binek otomobilin iktisap edildiği tarihte yürürlükte olan tutar dikkate alınır.230.000430.000
14.İnternet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden yapılan satış hasılatı istisnası tutarı TL320.000 
15.İşverenlerce hizmet erbabının işyerine gidip gelmesi için sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı TL17 
16.Yapılan protestoya veya yazı ile bir defadan fazla istenilmesine rağmen borçlu tarafından ödenmemiş bulunan şüpheli alacak yazılabilecek alacaklarda sınır TL4.000 
17.Tarhiyat sonrası uzlaşmaya konu edilebilecek usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında  sınır6.800TL üzeri
18.376 ncı maddedeki indirim oranının % 50 artırımlı uygulanacağı usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında sınır6.800TL ve altı
19.Tarhiyat öncesi  uzlaşmaya konu edilebilecek usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında  sınır6.800TL üzeri
20.Değerleri Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu’nun 10 uncu maddeye göre belirlenen menkul ve gayrimenkul mallardan evlatlıklar da dahil olmak üzere füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde istisna tutarı TL455.635 
21.Değerleri Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu’nun 10 uncu maddeye göre belirlenen menkul ve gayrimenkul mallardan füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinin istisna tutarı TL911.830 
22.İvazsız suretle meydana gelen intikallerde istisna tutarı TL10.491 
23.Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyelerde TL10.491 

24. Veraset ve İntikal Vergisi Oranları

 Verginin Oranı %
MatrahVeraset Yoluyla İntikallerdeİvazsız İntikallerde
İlk 500.000 TL için110
Sonra gelen 1.200.000 TL için315
Sonra gelen 2.500.000 TL için520
Sonra gelen 4.900.000 TL için725
Matrahın 9.100.000 TL’yi aşan bölümü için1030